Algemene voorwaarden

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

C. Vangompel Metaalbewerking N.V.
Slingerweg 56
3600 Genk
België 
BE 0453.582.292
info@vangompel.net 

Verkoopsvoorwaarden

Onze offertes zijn niet bindend.
Onze leveringstermijnen worden verstrekt als aanduiding. Elk geval van overmacht zoals transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, gebrek aan drijfkracht, defecten aan werktuigen of machines, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid teweegbrengt, geven ons het recht de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren.
Alle klachten betreffende onze leveringen moeten ons binnen de 8 dagen bekend gemaakt worden door middel van een aangetekend schrijven. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aanvaard.
Alle verzendingen gebeuren op risico van de bestemmeling.
Alle opmerkingen betreffende deze rekening moeten ons binnen de 8 dagen bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aanvaard.
Indien de betaling niet volledig contant, binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bij wanbetaling zal als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betaling een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10 % op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 37,18 Euro.
Alle facturen zijn betaalbaar te Genk.
De geleverde materialen blijven onze eigendom tot aan de dag der volledige betaling (art. 101 Faill. Wet.).
In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.
Betalingsvoorwaarden : 30 dagen einde maand na factuurdatum

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube als bron voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.